Chương trình đào tạo gồm các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn và chuyên sâu, linh hoạt phù hợp với mọi nhu cầu của học viên.
Các bộ môn nghệ thuật kinh điển, truyền thống, các khóa học đặc biệt.

Artiste School thuộc Trung tâm Văn học Nghệ thuật Tp. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Center for Arts and Literality – được thành lập theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân Thành phố tại Công văn số 3877/UBND-VX ngày 22/6/2017 và Quyết định thành lập số 24/QĐ-VHNT ngày 23/6/2017 của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.